Ακροσωλήνια γεμιστικών

Εξάρτημα αντλιών γεμιστικών για κατανομή προϊόντος στην ζυμη