Μεταφορικές ταινίες με εναπόθεση

  • Κατάλληλη για εναπόθεση προϊόντων σε λαμαρίνα η για αλλαγή φοράς προϊόντος
  • Κατασκευάζονται σε διάφορες διαστάσεις και ανάλογα τις απαιτήσεις
  • Ρυθμιζόμενο μήκος εναπόθεσης και θέσης προϊόντος